Latviešu valodas prasmes pārbaudījums Austrālijā

Latviešu valodas prasmes pārbaudījumu laiks drīz klāt!
Pieteikšanās līdz 2019.gada 10.janvārim.

2019. gada janvāra beigās un februāra sākumā Austrāliju otro reizi apciemos Valsts izglītības satura centra (VISC) darbinieki. VISC pārstāvji šobrīd intensīvi strādā pie diasporas izglītības satura vadlīnijām, kā arī viņi iegūst un apkopo informāciju par to, vai ir iespējams panākt, ka latviešu (valsts) valodas prasmes pārbaudījuma (turpmāk saīsinājumā – VVPP) rezultāts nākotnē tiktu iekļauts kā viens no rezultātiem vidusskolas beigšanas diplomā. Šajā sakarā VISC pārstāvjiem ir ieplānots apmeklēt ar valodas mācīšanu saistītas skolas Austrālijā, kā arī ieplānotas tikšanās ar valstisku organizāciju pārstāvjiem, tikšanās ar Austrālijas nedēļas nogales skolu skolotājiem. Šoreiz Latviešu valodas prasmes pārbaudījumiem veltītais laiks būs ierobežots. Ja būs liela interese, vienosimies par papildlaikiem.

Pagaidām nav zināms, vai šis pārbaudījums tiks piedāvāts Austrālijā arī turpmākajos gados. Viss būs atkarīgs no VVPP kārtotāju skaita un ieinteresētības, tāpēc aicinu atrast laiku piedāvātajās dienās un kārtot šo pārbaudījumu šogad!

Valsts valodas prasmju pārbaudījumu laiki un norises vietas:

Piektdien, 18. janvārī – A. Ziedares Vasaras vidusskolas skolēni un darbinieki AZVV telpās.
Svētdien, 20. janvārī 11:00 – Adelaides Latviešu skolā.
Piektdien, 25. janvārī (divi laiki) 16:00 vai 18:30 Sidnejas Latviešu biedrības namā.
Svētdien, 27.janvārī 10:00 Melburnas Latviešu ciemā.
Pirmdien, 28. janvārī (divi laiki) 16:00 vai 18:30 – Melburnas Latviešu biedrības namā.

Lai pieteiktos pārbaudījumam, raksti:

– uz e-pastu [email protected] līdz 10.janvārim
– vai uz personīgo e-pastu [email protected] pēc 10. janvāra.
Norādiet savu vārdu, uzvārdu, savu vecumu, kādā līmenī vēlies likt pārbaudījumu un kurā no raksta sākumā nosauktajām vietām vēlies to kārtot.

Mazliet atkārtošu jau iepriekš publicēto informāciju par to, kas ir VVPP, kas ir valodu līmeņi un ko dod VVPP apliecība.

Valsts valodas prasmes pārbaudījums ir Latvijas Republikas akreditēts latviešu valodas pārbaudījums. VVPP Latvijā kārto migranti un citās valodās runājošie Latvijas iedzīvotāji. VVPP ārpus Latvijas kārtojuši Amerikā vasaras vidusskolas “Garezers” un vasaras vidusskolas „Kursa” skolēni un darbinieki, Īrijā dzīvojošie jaunieši, latviešu pēcteči Sibīrijā, kas uztur savu latviešu valodu. Tas dod viņiem iespēju pārcelties uz Latviju, ilgāku vai īsāku laiku strādāt Latvijā vai studēt augstskolās par valsts līdzekļiem.
Pagājušajā gadā šo pārbaudījumu pirmo reizi kārtoja 45 Austrālijas latvieši un A.Ziedares Vasaras vidusskolas jaunieši.
VVPP pārbaudījuma līmeņi ir pielīdzināti Eiropas Valodu pasē ierakstītajiem kritērijiem. Valodas pārbaudījumu var likt 3 dažādos līmeņos – pamata, vidējā, augstākajā. Katram no šiem līmeņiem ir divi apakšlīmeņi, kuru veido iegūto pareizo atbilžu procentu skaits pārbaudījumā. Piemēram, tu vari būt nolicis eksāmenu vidējā līmeņa 1.pakāpē (no 50–74,99 %) vai vidējā līmeņa 2.pakāpē (no 75–100%).

Kāds ir pārbaudījums?

Pārbaudījums sastāv no četrām daļām. Trīs no šīm daļām – klausīšanos, rakstīšanu un lasīšanu – visi viena līmeņa eksāmena licēji veic vienlaicīgi, un tas aizņem aptuveni no 60–90 minūtēm. Savukārt mutvārdu daļa ir individuāla, un katrai personai atsevišķi tā ilgst aptuveni 15 minūtes.
Gadījumā, ja VVPP dienā tavs laiks ir ierobežots un tev jāsteidzas, par to būtu jābrīdina eksaminētājs, jau piesakoties pārbaudījumam elektroniski, lai eksaminētājs jūsu interviju var ieplānot ātrāk.
Ierodoties uz pārbaudījumu, līdzi ir jāņem pase un jāaizpilda pieteikšanās veidlapa. Neaizmirsiet līdzi arī naudu LR valsts nodevai par VVPP. Maksājumu var veikt arī pirms ierašanās uz pārbaudījumu LR Valsts kasē ar pārskaitījumu. LR valsts nodevas maksa bērniem un pieaugušajiem atšķirīga (vairāk par to raksta nobeigumā).

Kāpēc tu varētu vēlēties kārtot eksāmenu?

To tu varētu kārtot, ja tevi vienkārši interesē uzzināt, kāds ir tavs valodas līmenis; ja tu domā, ka varētu studēt Latvijā; ja tev ir doma, ka tava ģimene vēlas dzīvot un strādāt Latvijā.
Daži konkrēti piemēri. Lai varētu Latvijā studēt augstskolās valsts finansētajās vietās (t.i., par valsts budžeta līdzkļiem), reflektantiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas, ir jāapliecina valodu prasme. Katrai augstskolai ir citas prasības, piemēram, Latvijas Universitātei pietiks ar pamata līmeņa 2.pakāpi (A2). Arī darba devējs ir tiesīgs prasīt valodas prasmi apliecinošu dokumentu – valodas prasmes apliecību (kuru, liekot šo pārbaudījumu, jūs varat iegūt). Piemēram, B1 līmenis vajadzīgs cilvēkiem, kas vēlas strādāt apkalpojošajā sfērā – par pārdevēju, frizieri, masieri, taksometra un autobusa vadītāju, pavāru. Bet B2 līmenis ir nepieciešams inženierim, mehāniķiem, farmaceitiem, savukārt, C1 līmenis – skolotājiem, dažādu jomu vadītājiem, direktoriem, ārstiem, medicīnas māsām, skolotājiem, pasniedzējiem, jursistiem, policistiem, žurnālistiem utt.

Papildu informācija

• Interneta vietnes, kuras var izmantot sevis testēšanas un mācīšanās nolūkos:
Interaktīvie klausīšanās un lasīšanas uzdevumi var palīdzēt noteikt savu valodas prasmes līmeni: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/
VVPP uzdevumu paraugi, tai skaitā, klausīšanās uzdevumi ar audioierakstiem VISC mājaslapā: http://visc.gov.lv/valval/programma.shtml

Maksājumu var veikt pa tiešo Valsts kasē vai var maksāt konkrētajā dienā AUD pēc tās dienas kursa personai, kas ir atbildīga par naudas saņemšanu un pārsūtīšanu uz Latviju.

Valsts nodeva pieaugušajiem – 14.23 EUR; skolēniem – 7.11 EUR.
Maksājot uz vietas, piemēram, pēc 26/11/2018 kursa t.i. AUD 22.30 vai skolēnam AUD 11.15
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas numurs Nr. 900 000 501 38
Konts: LV 63 TREL 10 60 15 09 23 000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Kods: TREL LV 22
Maksājuma mērķis: Nodeva par valsts valodas prasmes pārbaudi

Ja maksājumu veic cita persona, maksājuma mērķī jānorāda tās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja tāds ir), kura kārtos pārbaudījumu.
Papildu informācijai par Valsts nodevu: https://visc.gov.lv/valval/dokumenti/valsts_nodeva_2015.pdf

Iepriekšējās publikācijas par eksāmeniem:

Angļu un latviešu valodā: http://laaj.org.au/pirmo-reizi-australija-nepalaid-garam-iespeju-kartot-valsts-valodas-prasmes-parbaudes-eksamenu/
Latviešu valodā: http://www.laikraksts.com/raksti/7713 un http://www.laikraksts.com/raksti/7849

Papildu informācijai rakstiet: [email protected]

Nepalaid garām šo iespēju!

Ļena Rumpe,
LAAJ Skolu nozares vadītāja