The 59th Australian Latvian Arts Festival Logo Competition/ Austrālijas Latviešu 59. Kultūras Dienu Simbola Konkurss

Pievienots

Since 1951 the Latvian community in Australia has enjoyed “Austrālijas Latviešu Kultūras Dienas”, translated in English as Australian Latvian Arts Festivals.  These festivals occurred annually until 2002, and biennially thereafter.  The 59th Australian Latvian Arts Festival will be held during the last week of December, 2023. The theme of this next festival is “Visi kopā zem vienas saules” (all together under one sun). The organising committee is seeking a strong visual identity to represent this festival theme.

Australian Latvian Arts Festivals typically showcase and celebrate Australian and international Latvian art across multiple genres, including song, dance, theatre, music, visual arts, and crafts. They are truly community festivals where participants enjoy uplifting experiences and an energetic and positive atmosphere. Mingling of audiences with one another and with performers creates a feeling of community connection. Importantly, friendships are strengthened and others are formed. The Festivals are an affirmation of the vitality of the Latvian community in Australia as a part of our culturally diverse Australian society.

We are now inviting submissions from people who can design a visually appealing logo to represent the 59th Australian Latvian Arts Festival theme. The logo should become immediately recognisable and help promote the Arts Festival. Potential elements could:

• incorporate the unifying element of the sun that warms latvians and others, everywhere.

• highlight how the sun brings people together.

• reflect how the sun symbol in latvian culture is associated with positive energy, goodness and happiness.

The AL59KD logo competition is now open. Entries close at 4:00pm Sunday September25th, 2022. Please send your submission to info@alkd.org.au (maximum 50 MB file). Before sending us your entry it is important that you read the 59th Australian Latvian Arts Festival Logo Competition Terms and Conditions and submission requirements.

Kopš 1951. gada latviešu sabiedrība Austrālijā ir baudījusi “Austrālijas Latviešu Kultūras Dienas”, ko var tulkot angļu valodā “Australian Latvian Arts Festival”.  Šie svētki notika ik gadus līdz 2002. gadam, un kopš tā laika katru otro gadu.  59. Austrālijas Latviešu Kultūras Dienas notiks 2023. gada decembra pēdējā nedēļā.  Tēma šiem svētkiem ir “Visi kopā zem vienas saules”. – Rīcības komiteja tagad pasludina sacensību simbolam, kas atspoguļotu šo tēmu.

Austrālijas Latviešu Kultūras Dienas izrāda un cildina gan Austrāļijas gan internacionālu Latviešu mākslu no dažādām mākslas nozarēm, ieskaitot dziesmu, deju, teātri, mūziku, mākslu un lietišķo mākslu.  Šie ir īsti tautas svētki, kur dalībnieki bauda pacilājošus brīžus un enerģijas pilnu, pozitīvu gaisotni.  Notiek tikšanās gan skatītāju gan mākslinieku jeb dalībnieku starpā, kas rada sabiedrības kopību.  Svarīgi ir draudzību atjaunošana un jaunu draudzību dibināšana. Kultūras Dienas ir latviešu sabiedrības Austrālijā dzīves spēka apliecinājums, kas notiek kulturāli daudzpusīgā Austrālijā.

Mēs aicinām iesniegumus no visiem, kuri tiecas pagatavot pievilcīgu logo / simbolu kas atspoguļotu 59. Kultūras Dienu tēmu.  Šim logo būtu jāspēj ātri kļūt par pazīstamu zīmi, kas palīdzētu celt interesi un pievilktu ļaudis Kultūras Dienām.  Iespējami logo elementi varētu ietvērt:

• sauli, kas silda latviešus, un citus ļaudis, itin visur kā apvienojošo elementu

• to, ka saule tuvina cilvēkus

• to, ka saule latviešu kultūrā saistīta ar pozitīvu enerģiju, labumu un prieku.

Izsludinām logo sacensību.  Termiņš ir līdz pulksten 1600, svētdien 2022. gada 25. septembrim.  Lūdzu nosūtiet savu darbu sacensībai uz info@alkd.org.au (ne lielāku kā 50 MB dokumentu).  Pirms piedalīšanās logo sacensībā būtu svarīgi iepazīties ar 59. Austrālijas Latviešu Kultūras Dienas Logo Sacensības noteikumiem.

Susan un Pēteris Dārziņi

AL 59. KD rīcības komitejas priekšsēži

Please subscribe to our newsletter