LAAJ Kopsanāksme 2023

Pievienots

PAZJOJUMS VISIEM LAAJ BIEDRIEM

LAAJ kopsanāksme notiks: svētdien, 2023. g. 31. decembrī – plkst: 10:00 am

Melburnas Latviešu namā – 3 Dickens Street, Elwood, VIC 3184

(ierašanās no 9:30 + rīta kafija)

Paredzētā darba kārta:

 1. Kopsanāksmes atklāšana
 2. Mandātu komisijas ziņojums
 3. Kopsanāksmes amatpersonu ievēlēšana
 4. Darba kārtas pieņemšana
 5. 2020. gada 12. decembra LAAJ kopsanāksmes protokola pieņemšana
 6. LAAJ prezidija locekļu ziņojumi
 7. Nākamā prezidija vietas un termiņa apstiprinašana (Melburnā, 2024.-2026. gadam)
 8. Nākamā prezidija priekšsēža apstiprināšana
 9. Revidenta ziņojums par prezidija grāmatvedības uzskaiti 2021. – 2023. gadam.
 10. Revīzijas komisijas vēlēšanas 2024. – 2026. gadam,
 11. Dažādi jautājumi.

Balsis kopsanāksmē:

 1. Katrai biedru organizācijai ir tiesības uz vismaz vienu balsi, un drīkst būt pārstāvēta kopsanāksmē ar vismaz vienu delegātu, un uz vēl vienu balsi un vienu delegātu par katriem 50 biedriem virs pirmajiem 25 biedriem.
  1. Draudzes un citas organizācijas, kuras maksā nominālu biedru naudu vai ir no tās atbrīvotas, ir tiesīgas uz vienu balsi un vienu delegātu katra.
  1. Minimālā organizācijas biedru maksa ir par 25 biedriem.
  1. Balsstiesīgas ir organizācijas, kas vismaz vienu mēnesi pirms kopsanāksmes ir nokārtojušas biedru naudas maksājumus.
  1. Jebkura vismaz 25 individuālu biedru grupa, kas ir nokārtojusi biedru maksas vismaz vienu mēnesi pirms kopsanāksmes, var apstiprināt vienu delegātu kā pārstāvi kopsanāksmē. Šim delegātam ir viena balss. Neviens biedrs nedrīkst būt vairāk vienā individuālo biedru grupā.
  1. Organizācijas dod delegātiem rakstveida pilnvaras, uzrādot biedru skaitu vai uzrādot

individuālos biedrus, kas tiek pārstāvēti.

Ja kāda biedru organizācija nav pārstāvēta kopsanāksmē, var izteikt savu viedokli vai nobalsot rakstiski par katru dienas kartības punktu.

Skaidrīte Agulēviča

LAAJ prezidija priekšsēde