News

List view

LAAJ Kopsanāksme 2023

PAZIŅJOJUMS VISIEM LAAJ BIEDRIEM LAAJ kopsanāksme notiks: svētdien, 2023. g. 31. decembrī - plkst: 10:00 am Melburnas Latviešu namā – 3 Dickens Street, Elwood, VIC 3184 (ierašanās no 9:30 + rīta kafija) Paredzētā darba kārta: Kopsanāksmes atklāšana Mandātu komisijas ziņojums Kopsanāksmes amatpersonu ievēlēšana Darba kārtas pieņemšana 2020. gada 12. decembra LAAJ kopsanāksmes protokola pieņemšana LAAJ prezidija locekļu ziņojumi Nākamā prezidija vietas un termiņa apstiprinašana (Melburnā, 2024.-2026. gadam) Nākamā prezidija priekšsēža apstiprināšana Revidenta ziņojums par prezidija grāmatvedības uzskaiti 2021. – 2023. gadam. Revīzijas komisijas vēlēšanas 2024. – 2026. gadam, Dažādi jautājumi. Balsis kopsanāksmē: Katrai biedru organizācijai ir tiesības uz vismaz vienu balsi, un tā drīkst būt pārstāvēta kopsanāksmē ar vismaz vienu delegātu, un uz vēl vienu balsi un vienu delegātu par katriem 50 biedriem virs pirmajiem 25 biedriem.Draudzes un citas organizācijas, kuras maksā nominālu biedru naudu vai ir no tās atbrīvotas, ir tiesīgas uz vienu balsi un vienu delegātu katra.Minimālā organizācijas biedru maksa ir par 25 biedriem.Balsstiesīgas ir organizācijas, kas vismaz vienu mēnesi pirms kopsanāksmes ir nokārtojušas biedru naudas maksājumus.Jebkura vismaz 25 individuālu biedru grupa, kas ir nokārtojusi biedru maksas vismaz vienu mēnesi pirms kopsanāksmes, var apstiprināt vienu delegātu kā pārstāvi kopsanāksmē. Šim delegātam ir viena balss. Neviens biedrs nedrīkst būt vairāk kā vienā individuālo biedru grupā. Organizācijas dod delegātiem rakstveida pilnvaras, uzrādot biedru skaitu vai uzrādot individuālos biedrus, kas tiek pārstāvēti. Ja kāda biedru organizācija nav pārstāvēta kopsanāksmē, tā var izteikt savu viedokli vai nobalsot rakstiski par katru dienas kartības punktu. Skaidrīte Agulēviča LAAJ prezidija priekšsēde

AL59.KD is only four months away

AL59.KD is only four months away, and planning is now in full swing.We're pleased to announce that tickets for all events will be available from 17 September 2023 (through our website www.alkd.org.au).The full AL59.KD headline programme can be viewed here. Due to popular demand, we're selling our fantastic AL59.KD wines again. They can be ordered here. We also want to remind you about the two exhibitions that will be taking place during AL59.KD - the Art Exhibition "All Together, Under One Sun" and the Exhibition "ALKD: Symbols and Images through the Decades". More details below!