Ziņas

Saraksta skats

31. Tērvetes Bērnu Vasaras Nometne

Every year children from the 7 years of age gather for a week long camp in January at the Latvian guide and scout property, Tērvete, an hours drive from Melbourne. The aim of the camp is to educate children about all things Latvian and for them to make new friends. The theme in 2017 was Australian story. Thank you to all the helpers for a wonderful camp. The 31st Tervete Children's Summer Camp will begin on Monday 1st of January, 2018. The theme for the camp will be 'Folk songs - Latvia 100'. We invite children (and parent helpers) from all over Australia to the Latvian guide and scout property Tervete, close to Kilmore in Victoria. If anyone has great ideas or stories around the theme that they would like to share, camp leaders would love to hear from you. To complete your registration please follow the following link to TryBooking. For further information please write to either Erik Birzulis (erikbirzulis@gmail.com) or Zinta Walter-Bruns (juzinta@bigpond.com).   Nedēļu gara nomente bērniem (no 7. gadu vecuma) notiek katra gada janvārī latviešu Gaidu un Skautu īpašumā “Tērvete”, stundas braucienā no Melburnas. Nometnes mērķis ir audzināt bērnus latviskā garā, papildinot zināšanas un reizē iegūstot jaunus draugus. Tēma 2017.g. bija “Austrālijas stāsts”. Paldies visiem palīgiem par būrvīgu nometni. 31. Tērvetes Bērnu Vasaras Nometni atklās pirmdien 1. janvārī 2018 gadā. Tēma nometnei būs “Tautas dziesmas – Latvija 100”. Gaidam bērnus (un vecāku palīgus) no visas Austrālijas, latviešu gaidas un skautu īpašumā Tervetē, tuvu pie Kilmore, Viktorijā. Ja kādam būtu labas idejas vai labi stāsti, kas ieder šajā tēmā, vadība labprāt jūs uzklausītu. Lūdzam pieteikties sekojot šai saitei: TryBooking. Papildu informāciju var saņemt rakstot Ērikam Birzulim (erikbirzulis@gmail.com) vai Zintai Walter-Bruns (juzinta@bigpond.com).

Sākās uzņemšana Latviešu Valodas Aģentūra Tālmācības skolā

The Latvian Language Agency's (LVA) Distance Learning School is now accepting applications for distance learning! Our school will teach Latvian language skills to children from 6 to 14 years old (living outside Latvia). Lessons are prepared and run in the ClassFlow environment. The implementation and approbation of the LVA distance learning school project will take place from now until 2019, therefore the number of pupils in 2017/18 will be limited. Students will be able to master the Latvian language in the ClassFlow environment. Preference will be given to children who do not have the opportunity to study at the Latvian language schools on the weekend, as well as families who will be able to give feedback on the learning process. Further information: Latvian Language Agency   Gaidām pieteikumus Latviešu valodas aģentūras tālmācības skolā! Mūsu skolā 6–14 gadus veci bērni (kuri dzīvo ārpus Latvijas) attālināti mācīsies latviešu valodu. Nodarbības tiek gatavotas un tiks vadītas ClassFlow vidē. Pašreiz (līdz 2019. gadam) notiek LVA tālmācības skolas projekta ieviešana un aprobācija, tāpēc skolēnu skaits, kas 2017./18. mācību gadā varēs apgūt latviešu valodu ClassFlow vidē, ir ierobežots. Priekšroka tiks dota tiem bērniem, kuriem nav iespēju mācīties latviešu valodu diasporas nedēļas nogales skolā, kā arī ģimenēm, kuras varēs sniegt atsauksmes par mācību procesu. Papildu informāciju:  Latviešu Valodas Aģentūra

Vīru koris ‘Veseris’ labdarības koncertā

This Sunday, 23rd of July, Latvian men's choir, Veseris, will perform in a fundraising concert. The Melbourne Latvian Retirement Village wishes to purchase a robotic seal, named PARO, which has been shown to assist people with Alzheimer's disease. The concert will start at 2pm and entry is by donation starting at $10. Refreshments will be available for purchase before the concert, during intermission and also following the concert. Further information: PARO , Laikraksts   Svētdien, 23 jūlijā, vīru koris ,Veseris, uzstāsies Melburnas latviešu ciemā labdarības koncertā. Latviešu ciems vēlās iegādāties PARO, robotu roni kas ir pierādīts palīdzēt ļaudīm ar Alcheimeru slimību. Koncerts sāksies plkst. 14.os un ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $10. Atspirdzinājumi un uzkodas būs pērkami pirms koncerta, starpbrīdī un pēc koncerta. Papildu informāciju: Paro, Laikraksts    

Mežabrāļi: cīņa par Baltiju

After the Second World War, soldiers from across the Baltics who had fought on both sides of the war disappeared into the forests to wage Europe's bloodiest guerrilla war against the occupying Soviet forces. This short docu drama includes interviews with former partisan fighters and those who supported them and dramatic battle scene recreations and interviews with modern-day Special Forces of Lithuania, the direct descendants of the Forest Brothers. The film is in Latvian and Estonian with English subtitles.   Pēc Otrā pasaules kara, karavīri no visas Baltijas kas bija cīnījušies abās karas pusēs pazuda mežos, lai cīnītos pret okupētajiem padomju spēkiem. Šī īsā dokumentālālā filmā ir intervijas ar bijušajiem partizānu cīnītājiem un tiem, kas tos atbalstīja, kā arī dramatiskas kaujas ainavas un intervijas ar mūsdienu Lietuvas speciālajām spēkām, Mežabrāļa pēctečiem. Filma ir latviešu un igauņu valodās ar angļu subtitriem.   https://www.youtube.com/watch?v=h5rQFp7FF9c

Līgo vakaru Dzintaros, Dienvidaustrālijā

Such wonderful weather spoilt this year's South Australian Ligo revellers., who had made the journey to 'Dzintari'. Neither rain, nor wind! Maybe that is why the crowd's faces reflected such peace and harmony. Activities began with the traditional garland making. Everybody who wished to was able to make one and for those who are yet to learn had the help of our Aija Windsor and her daughter Simbelina. All ages took to the garland making and we can boast that we know where in Adelaide oak trees with their green leaves can still be found. It is no surprise that one of the evening's hosts, 'Jāņa tēvs' had such a large oakleaf garland. Once all garlands had been made everyone gathered at the Jāņi gates and following singing and riddles everyone was allowed through the gates. This year the honour of hosting was taken on by Rudis Dancis and Daila Mohr, a previous Adelaide Latvian school teacher. With great honour they fulfilled their duties and everyone was offered cheese and beer. Adelaide's folk dancing group 'Ausekītis' danced in the courtyard- while the young members danced they also encouraged watchers to join in. There was also live music performed by Lilita Daenke, Matiss Reinhards and Karlis Daenke. After the legs had been exercised Reinis Dancis invited evryone for a group photo and this year as a background the view of the sea and cloudy skies was chosen. Rudis, the Jāņa tēvs had prepared the bonfire, Jāņu pūdeli, and was lit before dinner so that everyone from surrounding areas would see that midsummer was being celebrated at Dzintari. This year dinner was prepared by Mel Skābe and her helpers, thank you to all that helped in the kitchen, and bar because each Jāņa child was happy with a full stomach. With stomachs full, it was time to light the other bonfire. Dainis Skābe with his helpers worked together over the previous week to prepare a fire that would reach to the skies and burn all through the night. Throughout the night many positive comments could be heard about how large and strong the fire was. We hope that it will continue also in the coming years. Reinis Dancis had prepared a Facebook Live page for those unable to make the trip so they could watch on their computers and phone through the groups Latvians Living in Australia. Adelaide Latvian school wishes to thank everyone who supported and helped us, especially Tiana's sister, Bonnie and her husband Cam, who came for the first time and although not Latvian, enthusiastically helped in the kitchen and pancakes in the morning. We hope to see an even larger group of revellers next year, for where could it possibly be better to celebrate Jāņi, than in nature at the top of a hill with a view of the sea? Ligo, ligo until next year. Mārīte Rumpe, on behalf of Adelaide Latvian school     Visas bija Jāņa zāles, Ko plūc Jāņu vakarâ; Visi bija Jāņa bērni, Kas atnāca līgodami.   Kas par burvīgu laiku šogad lutināja Dienvidaustrālijas līgotājus, kuri bija mērojuši ceļu uz “Dzintariem”. Ne vēja pūsmiņa, ne pilītes lietus! Laikam tāpēc tāds miers un harmonija līgotāju prātos un sejās. Sākām ar tradicionālo vainagu pīšanu. Visi kas gribēja varēja pīt un mūsu Aija Windsor ar meitu Simbelīnu palīdzēja, ja arī kāds nemācēja. Pie vainagiem tika gan mazi, gan lieli un varam lepoties, ka zinām, kur Adelaidē vēl ir ozoli ar zaļām lapām. Tāpēc mūsu Jāņu tēvam katru gadu tik kupls ozollapu vainags. Kad vainagi bija sapīti, visi sapulcējāmies pie Jāņu vārtiem un pēc līgošanas un mīklu minēšanas tikām ielaisti pagalmā. Šogad Jāņa tēva godu uzņēmās Rūdis Dancis un Jāņu māte bija Adelaides Latviešu skolas skolotāja Daila Mohr. Viņi gods godam pildīja savus pienākumus un cienāja mūs ar sieru un alu. Pagalmā Adelaides “Auseklītis” mūs izdancināja. Jaunieši dejoja un mudināja publiku iesaistīties. Bija arī dzīvā danču mūzika, ko spēlēja Lilita Deanke, Matīss Reinhards, Kārlis Deanke. Kad kājas bija izkustinātas mūsu namatēvs Reinis Dancis aicināja visus uz  kopbildi, šogad par fonu izvēlējāmies skatu uz jūru ar gubu mākoņu debesīm. Naskais Jāņu tēvs Rūdis šogad bija uzstādījis Jāņu pūdeli, to aizdedzinājām jau pirms vakariņām, lai visa apkaime redz, ka “Dzintaros” tiek svinēti Jāņi. Par vakariņām šogad gādāja Mel Skābe ar palīgiem, paldies visiem, kas darbojās virtuvē un pie bāra, jo visi Jāņu bērni bija priecīgi un pilniem vēderiem. Vēderi pilni, jādodas iekurināt ugunskurs. Dainis Skābe ar palīgiem sāka darboties jau nedēļu iepriekš, lai Jāņu vakarā ugunskurs slietos debesīs augstu, jo augstu un degtu ilgi, jo ilgi. Visu vakaru par ugunskuru tika dzirdētas labas atsauksmes, cik liels, cik labs, cik varens. Novēlam tā tik turpināt arī nākošajos gados. Reinis Dancis rūpējās, lai visi mājās palikušie varētu līgot mums līdzi savos datoros un telefonos ar Facebook Live palīdzību, skaties tiešraidi Latvians Living in Australia grupā. Adelaides Latviešu skolas vārdā sakam lielu paldies visiem, kas mūs atbalstīja un palīdzēja, sevišķs paldies Tijanas māsai Bonnie un viņas vīram Cam, kas bija ieradušies pirmo gadu un kas nav latvieši, bet cītīgi  palīdzēja ar virtuves sakopšanu un arī pankūkām no rīta.  Ceram nākošgad redzēt vēl lielāku līgotāju skaitu. Jo kur gan labāk svinēt Jāņus, kā pie dabas krūts - kalna galā ar skatu uz jūru? 😊 Līgo, līgo līdz citam gadiņam. Mārīte Rumpe, Adelaides Latviešu skolas vārdā Reiņa Danča foto.