Pirmo reizi Austrālijā! Nepalaid garām iespēju kārtot Valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu

Pievienots

First time in Australia! Don’t miss this opportunity to qualify for your Latvian language proficiency qualification.

Representatives of the „Latvian educational syllabus centre“ (VISC) will be visiting Australia in late January, 2018 to provide the opportunity to be officially tested in your proficiency of the Latvian language. Aira Semjonova, Ineta Upeniece, Anta Lazareva are fully qualified to provide Latvian government language testing, and invite anyone who is interested in determining their proficiency to register their interest to attend.

Outside of Latvia, these Latvian government examinations have been available at  Garezera Latvian Summer Camp, USA these past two years, and participants have included both students and teachers.

Who should participate in this examination?

  1. You are contemplating studying in Latvia.
  2. You are contemplating living and working in Latvia.
  3. You are simply curious as to your level of Latvian language proficiency.

For example, to qualify for Latvian government sponsored tertiary education in Latvia, applicants who have completed secondary school education outside of Latvia, must be able to show a certain proficiency in the Latvian language. Each Latvian tertiary institution annually publishes their guidelines for overseas applicants. These guidelines will vary, for example: the University of Latvia currently has a requirement of A2 level command of the Latvian language.

Similarly, if your education (primary, secondary or tertiary), has been completed outside of Latvia, then any prospective employer is entitled to request that a job applicant supply a formal document attesting their Latvian language proficiency. Certain levels of proficiency are required at nominated employment levels. For example, Level B1 is the minimum required for employment in the services sector (such as sales assistant, hairdresser, manicurist, taxi driver, bus driver, chef/cook, etc.). Level B2 is required for engineers, mechanics and chemists. Level C1 is required for such profession as directors, medical doctors, medical nurses, school teachers, university lecturers, lawyers and police personnel.

Further information can be found on the following Internet sites:

“Saziņas tilts” (http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/) , where you will find interactive listening and text reading excercises to assist you in determining your appropriate language level for testing.

Examples of Latvian government tests, including comprehension and audio recordings can be found on the Latvian government syllabus centre homepage:  http://visc.gov.lv/valval/programma.shtml .

Select your own level of testing.

If you are not sure of the level of testing that would be appropriate for you, then please contact VISC for further guideance. E-mail:  [email protected].

How to apply?

Applications for Latvian language testing are to be sent to: Anta Lazareva: [email protected]
or Aira Semjonova: [email protected]

Please note: Applications are to be received before 12th of January, 2018.

There is a standard statutory Latvian government fee of 14 Euros and 23 Euro cents (currently approximately AU$22.30) for this testing service. This can either be pre-paid by bank transfer, or payment can be made at the time of testing (in Australia).

Banking details for pre-payments:
Recipient: Valsts kase, reģistrācijas numurs Nr. 900 000 501 38
Account Number: LV 63 TREL 10 60 15 09 23 000
Recipient institution: Valsts kase
Recipient Code: TREL LV 22
Payment description: „Nodeva par valsts valodas prasmes pārbaudi“

If payment is made by a third party (other than the person sitting the test), then the payment description must include the full name and Latvian citizen code of the person who will be sitting the test.

Scheduled dates for the tests:

Final testing dates and locations will depend on the number and location of applicants. Further information will appear in Australian Latvian media.

Duration of testing session is approximately 90 minutes. For further information, please write to: [email protected]

Don’t let this opportunity pass you by, you may be pleasantly surprised by your test results!

Daina Grosa, PBLA Izglītības nozares v.i.
Ļena Rumpe, LAAJ Skolu nozares vadītāja

Pirmo reizi Austrālijā! Nepalaid garām iespēju kārtot Valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu

Nākamā gada janvāra beigās un februāra sākumā Austrālijā viesosies trīs personas – Aira Semjonova, Ineta Upeniece, Anta Lazareva no Latvijas . Viņas pārstāv Valsts izglītības satura centru (VISC), un viņām ir tiesības pieņemt latviešu valodas prasmes pārbaudes. Jebkurš, kam interesē uzzināt savu latviešu valodas prasmes līmeni, ir aicināts pieteikties.

Kāpēc kārtot eksāmenu?

  1. Tu domā, ka varētu studēt Latvijā.
  2. Tev ir doma Latvijā dzīvot un strādāt.
  3. Tev vienkārši interesē uzzināt, kāds ir Tavs latviešu valodas līmenis.

Valsts valodas prasmes pārbaudes jau divus gadus ir bijusi iespēja kārtot Garezeŗā, ASV un tajās piedalījušies gan skolēni, gan skolotāji.

Lai varētu Latvijā studēt valsts finansētajās vietās (t.i. – pa valsts budžeta līdzekļiem), reflektantiem (applicants), kuri ieguvuši vidējo izglītību ārpus Latvijas, ir jāapliecina latviešu valodas prasme noteiktā līmenī. Katra augstskola ik gadus publisko uzņemšanas noteikumus, kuros apraksta studiju iespējas ārvalstu reflektantiem. Augstskolu prasības attiecībā uz latviešu valodas prasmi ir atšķirīgas: piemēram, Latvijas Universitāte izvirza prasību zināt latviešu valodu vismaz A2 līmenī.

Ja augstākā, vidējā vai pamatizglītība nav iegūta Latvijā, tad, stājoties darbā, darba devējs ir tiesīgs topošajam darba ņēmējam prasīt valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu. Latvijā ir speciāls normatīvais akts, kurā profesijas grupētas atbilstoši valodas prasmes līmeņiem. Piemēram, B1 līmenis nepieciešams, ja cilvēks vēlas strādāt apkalpojošajā sfērā – par pārdevēju, frizieri, masieri, manikīru, taksometra vai autobusa vadītāju, pavāru u.tml.;
B2 līmenis nepieciešams inženieriem, mehāniķiem, farmaceitiem, masieriem; C1 līmenis nepieciešams dažādu jomu vadītājiem, direktoriem, ārstiem, medicīnas māsām, skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem, juristiem, policistiem.

Vairāk informācija pieejama internetā

Interneta vietnē “Saziņas tilts” (http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/) atrodamie interaktīvie klausīšanās un lasīšanas uzdevumi var palīdzēt noteikt savu valodas prasmes līmeni.

Valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugus, tai skaitā, klausīšanās uzdevumus kopā ar audioierakstu, var atrast Valsts izglītības satura centra mājaslapā http://visc.gov.lv/valval/programma

Izvēlies pats, kurā līmenī vēlies eksāmenu kārtot

Ja nav skaidrs, kura valodas prasmes līmeņa pārbaudi varētu kārtot, ikviens laipni aicināts vērsties pie Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas speciālistiem.

Vislabāk rakstīt elektronisko pastu uz adresi [email protected]

Kā pieteikties?

Ja vēlies pieteikties uz valsts valodas prasmes pārbaudi, lūdzu rakstiet pirms 2018.gada 12. janvāra Antai Lazarevai, [email protected] vai Airai Semjonovai: [email protected]

Ir arī valsts nodeva, kas jāsamaksā par šo pakalpojumu. Tie ir 14.23 eiro. Tos var veikt vai nu ar bankas pārskaitījumu, vai naudu samaksāt uz vietas (Austrālijā-kad kārtosit eksāmenu), ko tad kopīgi pārskaitīs uz Latviju.

Maksājuma bankas rekvizīti:
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas numurs Nr. 900 000 501 38
Konts: LV 63 TREL 10 60 15 09 23 000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Kods TREL LV 22
Maksājuma mērķis: Nodeva par valsts valodas prasmes pārbaudi

Ja maksājumu veic cita persona, maksājuma mērķī jānorāda tās personas vārds, uzvārds un personas kods, kura kārtos pārbaudi.

Orientējošie datumi eksāmeniem:

  1. AZVV skolēni un darbinieki aicināti pieteikties eksāmenam, kas notiks AZVV telpās vasaras vidusskolas pēdējā nedēļā;
  2. Jebkurš interesents, kas ir plānojis apmeklēt AZVV koncertu 20.janvārī, ir aicināts likt eksāmenu pirms koncerta dienā vai nākamajā dienā Adelaidē;
  3. Eksāmens būs pieejams arī Melburnā dzīvojošajiem, orientējošie datumi –   26.-28. janvāris;
  4. Sidnejā – 2.-4.februāris.

Sekojiet informācijai par precīziem datumiem un pasākuma norises vietām Austrālijas latviešu laikrakstos. Viss atkarīgs no interesentu skaita. Eksāmena ilgums katram cilvēkam – vidēji 90minūtes. Rakstiet [email protected]

Nepalaid garām šo iespēju – varbūt būsi patīkami pārsteigts par sava eksāmena rezultātu!

Rakstu sagatavoja Daina Grosa, PBLA Izglītības nozares v.i.,  Ļena Rumpe, LAAJ Skolu nozares vadītāja

Please subscribe to our newsletter