Pārrunas Latvijas Ārlietu ministrijā. Ekonomikas izaugsmi ieteicams risināt, veicinot atgriešanos Latvijā

Pievienots

On 6 December, the Ministry of Foreign Affairs (MFA) of the Republic of Latvia hosted a discussion on the access of the diaspora to information on the Latvian labour market following a presentation of a study entitled “Providing the diaspora with information on the labour market in Latvia”, carried out by the University of Latvia’s Centre for the Diaspora and Migration Studies (CDMS) with support from the Foreign Ministry.

The MFA had invited to the discussion representatives from the relevant public and non-governmental sector institutions – the State Employment Agency of Latvia (NVA), the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) – and an association, “With Global Experience in Latvia”.

The potential of the diaspora is underestimated and insufficiently explored under the circumstances when many sectors in Latvia are faced with staffing problems. It is vital for Latvia’s development and economic growth to attract remigrants to vacancies. The study suggests that staff shortages can be addressed through building a stronger link with those who have left the country and making information more accessible for both sides – the employer and the employee.

Research has revealed the trend of many companies being open to employing migrants. Therefore, it is vital to ensure the informational link in order to promote return to Latvia, while also addressing shortage of workforce.

The MFA’s Ambassador-at-Large for the Diaspora, Atis Sjanīts, said that the study on the access of the diaspora to information on the Latvian labour market is a logical follow-up to last year’s research on remigration. He emphasised that the availability of concrete job offers is an important factor in promoting return migration.

The CDMS Director, Inta Mieriņa, highlighted one of the main conclusions: the need for a support package enabling return migrants to reintegrate themselves into society. It is essential not only to consider the level of wages but also other related matters – the working environment and culture, taxation and social guarantees.

The NVA Deputy Director, Kristīne Stašāne, told the audience that information is currently available on approximately 13 000 vacancies. In total, 70 000 vacancies are announced on the agency’s portal annually. The agency continues to seek new information channels and improve its portal making it more accessible for a broader public, including Latvians living abroad.

Arta Krūze from the LIAA presented an overview of the agency’s activities and stressed that LIAA is making every effort to support cooperation with the diaspora in all areas of activity. For instance, the importance of human resources is taken into account when strengthening the competitiveness of companies and attraction of investments.

Jānis Kreilis, Chairman of the Board of the association of return migrants, “With Global Experience in Latvia”, said he was happy for the opportunity to work together with public institutions to break stereotypes and to apply his experience in bringing together employers and job seekers.

It was concluded in the discussions that labour shortages should be addressed through promoting return, while sustainability of the process is only possible when there is a solid foundation for that, namely, employment opportunities in Latvia. To this end, the current channels of providing information to the diaspora should be improved and new, more effective ones should be created and fresh solutions sought, for instance, designing targeted informational campaigns for specific job offers.

The study has compiled and analysed replies from 378 respondents and the results of in-depth interviews with 20 remigrants and ten employers. The findings can be especially useful for employers in various sectors experiencing staffing shortages, including companies in Latvia’s rural regions.

 

6. decembrī Ārlietu ministrijā (ĀM) norisinājās diskusija par Latvijas darba tirgus informācijas pieejamību diasporai, prezentējot ĀM atbalstītā Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījuma centra (LU DMPC) veiktā pētījuma “Latvijas darba tirgus informācijas nodrošinājums diasporai” rezultātus. ĀM bija aicinājusi uz diskusiju iesaistītos valsts un nevalstiskā sektora pārstāvjus no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras, kā arī biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā”.

Diasporas potenciāls ir nepietiekami vērtēts un apzināts apstākļos, kad Latvijā daudzās nozarēs trūkst darbinieku. Latvijas attīstībai un ekonomikas izaugsmei ir ļoti svarīgi piesaistīt remigrantus brīvajām darba vietām. Pētījums apliecina, ka darbaspēka trūkumu  ir iespējams risināt, veidojot ciešāku saiti ar aizbraukušajiem un veicinot informācijas pieejamību abām pusēm – darba devējam un darba ņēmējam. Pētījums arī atklāj tendenci, ka daudzi darba devēji labprāt nodarbinātu remigrantus. Tādēļ svarīgi nodrošināt informatīvo saikni, lai veicinātu atgriešanos Latvijā, vienlaikus risinot darbaspēka trūkumu.

ĀM vēstnieks diasporas jautājumos Atis Sjanīts diskusijā pauda, ka pētījums par Latvijas darba tirgus informācijas pieejamību diasporai ir loģisks turpinājums pagājušā gada pētījumam par remigrāciju. Viņš uzsvēra, ka konkrēta darba piedāvājuma esamība ir svarīgs faktors remigrācijas veicināšanā.

LU DMPC direktore Inta Mieriņa kā vienu no galvenajiem secinājumiem atzīmēja remigrantiem nepieciešamo komplekso atbalstu, lai iekļautos sabiedrībā Latvijā. Svarīgi domāt ne vien par algu līmeni, bet arī par citiem saistītajiem jautājumiem – darba vidi un kultūru, nodokļiem un sociālajām garantijām.

NVA direktore vietniece Kristīne Stašāne informēja, ka portālā pašlaik ir pieejama informācija par apmēram 13 000 vakancēm. Kopumā gadā portālā tiek ievietotas ziņas par 70 000 brīvajām darba vietām. NVA turpina meklēt jaunus informācijas kanālus un pilnveidot portālu, padarot to pieejamāku plašākai auditorijai, to vidū arī tautiešiem ārvalstīs.

Savukārt LIAA pārstāve Arta Krūze iepazīstināja ar aģentūras aktivitātēm un uzsvēra, ka esošo sadarbību ar diasporu mēģina sekmēt visās darbības jomās. Tā, piemēram, stiprinot uzņēmumu konkurētspēju un investīciju piesaisti, tiek novērtēta cilvēkresursu nozīmība.

Remigrantu biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdes priekšsēdētājs Jānis Kreilis pauda gandarījumu par iespēju sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, lai lauztu steoreotipus un, izmantojot savu pieredzi, savest kopā darba devējus un ņēmējus.

Tikšanās laikā tika diskutēts, ka darbaspēka trūkuma jautājumu ir ieteicams risināt, veicinot iedzīvotāju atgriešanos, bet ilgtspējīga atgriešanās iespējama tikai tad, ja nodrošināts stabils pamats – darba iespēja Latvijā. Lai to sasniegtu, ir nepieciešams pilnveidot esošos vai radīt jaunus, efektīvākus informācijas nodrošināšanas kanālus diasporai un meklēt jaunus risinājumus, piemēram, mērķtiecīgas informatīvas kampaņas izveidi konkrētiem un reāliem darba piedāvājumiem.

Pētījumā apkopotas un analizētas 387 respondentu atbildes, kā arī 20 padziļinātu remigrantu un potenciālo remigrantu, un 10 darba devēju interviju rezultāti. Īpaši noderīgi tie varētu būt darba devējiem dažādās nozarēs, kuriem trūkst darbaspēka, tai skaitā uzņēmumos Latvijas reģionos.

Informācija: LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA

Please subscribe to our newsletter