Līgo vakaru Dzintaros, Dienvidaustrālijā

Reinis Dancis

Pievienots

Such wonderful weather spoilt this year’s South Australian Ligo revellers., who had made the journey to ‘Dzintari’. Neither rain, nor wind! Maybe that is why the crowd’s faces reflected such peace and harmony. Activities began with the traditional garland making. Everybody who wished to was able to make one and for those who are yet to learn had the help of our Aija Windsor and her daughter Simbelina.

All ages took to the garland making and we can boast that we know where in Adelaide oak trees with their green leaves can still be found. It is no surprise that one of the evening’s hosts, ‘Jāņa tēvs’ had such a large oakleaf garland.

Once all garlands had been made everyone gathered at the Jāņi gates and following singing and riddles everyone was allowed through the gates. This year the honour of hosting was taken on by Rudis Dancis and Daila Mohr, a previous Adelaide Latvian school teacher. With great honour they fulfilled their duties and everyone was offered cheese and beer.

Adelaide’s folk dancing group ‘Ausekītis’ danced in the courtyard- while the young members danced they also encouraged watchers to join in. There was also live music performed by Lilita Daenke, Matiss Reinhards and Karlis Daenke.

After the legs had been exercised Reinis Dancis invited evryone for a group photo and this year as a background the view of the sea and cloudy skies was chosen. Rudis, the Jāņa tēvs had prepared the bonfire, Jāņu pūdeli, and was lit before dinner so that everyone from surrounding areas would see that midsummer was being celebrated at Dzintari.

This year dinner was prepared by Mel Skābe and her helpers, thank you to all that helped in the kitchen, and bar because each Jāņa child was happy with a full stomach.

With stomachs full, it was time to light the other bonfire. Dainis Skābe with his helpers worked together over the previous week to prepare a fire that would reach to the skies and burn all through the night. Throughout the night many positive comments could be heard about how large and strong the fire was. We hope that it will continue also in the coming years.

Reinis Dancis had prepared a Facebook Live page for those unable to make the trip so they could watch on their computers and phone through the groups Latvians Living in Australia.

Adelaide Latvian school wishes to thank everyone who supported and helped us, especially Tiana’s sister, Bonnie and her husband Cam, who came for the first time and although not Latvian, enthusiastically helped in the kitchen and pancakes in the morning. We hope to see an even larger group of revellers next year, for where could it possibly be better to celebrate Jāņi, than in nature at the top of a hill with a view of the sea?

Ligo, ligo until next year.

Mārīte Rumpe, on behalf of Adelaide Latvian school

 

 

Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņu vakarâ;
Visi bija Jāņa bērni,
Kas atnāca līgodami.

 

Kas par burvīgu laiku šogad lutināja Dienvidaustrālijas līgotājus, kuri bija mērojuši ceļu uz “Dzintariem”. Ne vēja pūsmiņa, ne pilītes lietus! Laikam tāpēc tāds miers un harmonija līgotāju prātos un sejās. Sākām ar tradicionālo vainagu pīšanu. Visi kas gribēja varēja pīt un mūsu Aija Windsor ar meitu Simbelīnu palīdzēja, ja arī kāds nemācēja. Pie vainagiem tika gan mazi, gan lieli un varam lepoties, ka zinām, kur Adelaidē vēl ir ozoli ar zaļām lapām. Tāpēc mūsu Jāņu tēvam katru gadu tik kupls ozollapu vainags.

Kad vainagi bija sapīti, visi sapulcējāmies pie Jāņu vārtiem un pēc līgošanas un mīklu minēšanas tikām ielaisti pagalmā. Šogad Jāņa tēva godu uzņēmās Rūdis Dancis un Jāņu māte bija Adelaides Latviešu skolas skolotāja Daila Mohr. Viņi gods godam pildīja savus pienākumus un cienāja mūs ar sieru un alu.

Pagalmā Adelaides “Auseklītis” mūs izdancināja. Jaunieši dejoja un mudināja publiku iesaistīties. Bija arī dzīvā danču mūzika, ko spēlēja Lilita Deanke, Matīss Reinhards, Kārlis Deanke.

Kad kājas bija izkustinātas mūsu namatēvs Reinis Dancis aicināja visus uz  kopbildi, šogad par fonu izvēlējāmies skatu uz jūru ar gubu mākoņu debesīm. Naskais Jāņu tēvs Rūdis šogad bija uzstādījis Jāņu pūdeli, to aizdedzinājām jau pirms vakariņām, lai visa apkaime redz, ka “Dzintaros” tiek svinēti Jāņi.

Par vakariņām šogad gādāja Mel Skābe ar palīgiem, paldies visiem, kas darbojās virtuvē un pie bāra, jo visi Jāņu bērni bija priecīgi un pilniem vēderiem.

Vēderi pilni, jādodas iekurināt ugunskurs. Dainis Skābe ar palīgiem sāka darboties jau nedēļu iepriekš, lai Jāņu vakarā ugunskurs slietos debesīs augstu, jo augstu un degtu ilgi, jo ilgi. Visu vakaru par ugunskuru tika dzirdētas labas atsauksmes, cik liels, cik labs, cik varens. Novēlam tā tik turpināt arī nākošajos gados.

Reinis Dancis rūpējās, lai visi mājās palikušie varētu līgot mums līdzi savos datoros un telefonos ar Facebook Live palīdzību, skaties tiešraidi Latvians Living in Australia grupā.

Adelaides Latviešu skolas vārdā sakam lielu paldies visiem, kas mūs atbalstīja un palīdzēja, sevišķs paldies Tijanas māsai Bonnie un viņas vīram Cam, kas bija ieradušies pirmo gadu un kas nav latvieši, bet cītīgi  palīdzēja ar virtuves sakopšanu un arī pankūkām no rīta.  Ceram nākošgad redzēt vēl lielāku līgotāju skaitu. Jo kur gan labāk svinēt Jāņus, kā pie dabas krūts – kalna galā ar skatu uz jūru? ?

Līgo, līgo līdz citam gadiņam.

Mārīte Rumpe, Adelaides Latviešu skolas vārdā

Reiņa Danča foto.

Please subscribe to our newsletter