Daugavas skolas 65 gadi

Pievienots

As children return this week to Latvian school’s in Adelaide, Brisbane, Melbourne and Sydney, we look back at how things have changed at Melbourne’s Latvian school ‘Daugava’ over the past 65 years.

Melbourne Latvian Society Daugava school principal, Līga Dārziņa, read the following in Latvian at the school’s recent 65 year celebrations. (Latvian text follows)

65 years! That is older than many people in this room. To the younger children that may even sound from the dinosaur ages. That is how long Daugavas school has been running!

Following the Second World War the Melbourne Latvian Society school “Daugava” was founded on the 16th of December, 1950. Latvians living in Melbourne at the time understood that their Latvian identity and heritage needed to be nurtured and that the Latvian language protects and upholds these national values, but the correct language could only be taught at school- this is what Jānis Lazdiņš wrote in Nerimtā Straume I (10). A growing understanding formed that for the Latvian nation to continue to live a school was an essential component.

Daugava school was founded on 16th of December 1950 and started its first classes in an old church hall in the suburb of Collingwood. The first school principal was L.k.o.k. (Lāčplēša kara ordeņa kavalieris) Jēkabs Denis and in the first year there were 43 students.

The full history of the school can be read in Nerimtā Straume publications of which each covers a decade of the school. Recently the sixth issue covering the years 2001 to 2010 was published.

From reading these, many interesting and significant things about the life of the school can be learnt, a small selection of which I will now read:

School symbols:

School buildings:

Aims of Latvian school were:

Having reviewed the current school guidelines, these have not changed over the years.

Parent council founded in 1953, with responsibility:

Among the first parent council chairpersons was someone well known to us, Eva Brennere.

School principals:

Student numbers

Longest serving teachers

Issues that have arisen:

As with the school aims, issues that arise within the school have not changed much over the years.

It appears that similarities over the 65 years are many more than the differences, although each decade has its own characteristics:

The first decade is associated with the founding of the school. They were spend working and forming the school.

The second decade were years of stabilisation where school traditions were consolidated.

The third decade is characterised by strengthening and improving the school.

The fourth decade student numbers fell and questions about the continuing need of a school arose.

The fifth decade saw a renewal at the school. Latvia regained independence, information began to be exchanged freely and Latvians began travelling to and from Latvia. New Latvian educational material was available.

The sixth decade sees students who have travelled with their families from Latvia to live in Australia with excellent knowledge of Latvian language. The school also sees a number of new teachers who have travelled from Latvia. New colourful reading and methodical teaching material is available. This all gives renewed strength to continue the important work of the school.

Looking to the future – the school continued to be enriched by families from Latvia, and also from families where both parents are not Latvians. Families now have different needs from the school and our task is to work with everyone and strive to give each of them something. Teachers need to learn different teaching materials and to try to integrate into what is learnt in Australian schools – where much learning now takes place with electronic assistance. We welcome and are thankful for 10 iPads the school has been given, which are used in various classes every Saturday.

The Victorian Education Department needs also must be satisfied to continue their many years of financial support. For such a small school the amount of work is large. We should not however be frightened or avoid this. As Gerhards Brehmanis, a previous school principal said in 1971 – Daugavas school is the result of our whole communities work and support.

Thank you to you all.

Thank you for your attention.

 

 

MLB Daugavas skolas pārzines, Līgas Dārziņas, uzruna 65 gadu jubilejas svētkos.

65 gadi! Tas ir vairāk nekā daudzi šai istabā ir veci. Un mazākajiem bērniem tas pat liekās varbūt kā no dinozauru laikiem. Tik ilgi ir pastāvējusi Daugavas skola!

Otrā pasaules kara sekās MLB Daugavas skola dibināta 1950.g. 16.decembrī. Melburnā dzīvojošie latvieši toreiz saprata, ka latviskums un Latvijas nacionālo vērtību kopums bija rūpīgi kopjami un, ka visas nacionālās vērtības glabā un sargā tautas valoda, bet pareizu valodu var iemācīties tikai skolā – tā raksta Jānis Lazdiņš, Nerimtā Straume I (10). Veidojās pārliecība, ka nācijas pastāvēšānai skola ir neatņemama sastāvdaļa.

Daugavas skola dibināta 1950.gada 16.decembrī un sāka savu darbību kādā vecā baznīcas zālē, Kolingvudas priekšpilsētā. Pirmais skolas pārzinis bija L.k.o.k Jēkabs Dzenis un pirmā skolas gadā bija 43 skolēnu.

Pilnīgu skolas vēsturi varam lasīt skolas 10 gadīgajos Nerimtās Straumes izdevumos. Nupat iznācis pēdējais, sestais izdevums par gadiem no 2001.līdz 2010.

Tos lasot uzzinām daudzas interesantas un nozīmīgas lietas par skolas mūžu, un pasniegšu Jums šeit mazu izlasi:

Skolas simboli:

Skolas telpas:

Latviešu skolas uzdevumi bija:

Nupat pārskatītajās skolas vadlīnijās, šie uzdevumi – skolas mērķi – nav nemaz pa tiem gadiem mainījušies.

Vecāku padome dibināta 1953.gadā, ar pienākumiem:

Starp pirmajiem padomes priekšsēžiem bija mums labi pazīstamā Eva Brennere

Skolas pārziņi:

Skolēnu skaits

Visilgāk nostrādājuši skolotāji

Sastaptās problēmas:

Tāpat kā skolas uzdevumi, arī skolā sastaptās problēmas, izrādās, nav daudz mainījušās pa šiem gadiem.

Liekās ka līdzību kas sniedzās pāri visiem 65 gadiem ir daudz vairāk nekā atšķirību, lai gan katrs gadu desmits raksturojās ar ko citu:

Pirmie desmit gadi saistās ar skolas dibināšanu. Tie pagāja strādājot un veidojot skolu un tās sastāvu.

Otrie desmit gadi izpaudās kā stabilizēšanas gadi, kur tika nostiprinātas arī skolas tradīcijas.

Trešais gadu desmits raksturojās ar skolas stiprināšānu un uzlabošānu.

Ceturtajā gadu desmitā skolēnu skaits bija pamatīgi sarucis un pacēlās jautājums par skolas pastāvēšanas vajadzību.

Piektais gadu desmits bija skolas atkaluzplaukums. Latvija atguva neatkarību, notika brīva informācijas izmaiņa un ceļošana starp trimdas latviešiem un Latvijas latviešiem. Bija pieejama jauna, latviska mācību viela.

Sestajā gadu desmitā skolā redzējām skolēnus, kas pēdējos gados ar ģimenēm bija pārcēlušies no Latvijas uz dzīvi Austrālijā, ar labām latviešu valodas pamatzināšanām. Skolā parādijās arī vairāki jaunatbraukuši skolotāji no Latvijas. Parādijās jaunas, krāsainas lasāmgrāmatas un metodiskie materiali. Tas viss deva jaunu spēku turpināt svarīgo skolas darbu.

Uz priekšu skatoties – skolu turpina kuplināt ģimenes no Latvijas, un nāk klāt arī bērni no ģimenēm, kur nav abi vecāki latvieši. Ģimenēm ir citādas prasības no skolas un mūsu uzdevums ir strādāt ar visiem un censties visiem kaut ko dot. Skolotājiem jāmācās diferencēt mācību vielu, un jācenšās vielu līdzināt Austrāliešu skolā sniegtajai – kur jau daudzas mācības notiek ar elektronikas palīdzību. Priecājamies par skolai iegūtajām 10 planšetēm, kas tiek katru sestdienu lietotas tagad vairākās klasēs.

Jāapmierina ar Viktorijas izglītības ministrijas prasības, par viņu ikgadus sniegto naudas atbalstu. Šādai mazai skoliņai, darbs ir liels. Bet no tā nevajag nobīties, no tā nevajag izvairīties. Kā 1971.gada uzrunā teica toreizējas skolas pārzinis, Gerhards Brēmanis – Daugavas skola ir visu mūsu kopīgā darba un atbalsta rezultāts.

Paldies Jums visiem.

Paldies par uzmanību.

Please subscribe to our newsletter