Baltiešu sportu spēles Adelaidē

Pievienots

After a 23 year absence, the Estonian, Latvian and Lithuanian sporting communities and supporters gathered at Pulteney Grammar School on Saturday 27 May 2017 to compete against each other in basketball and volleyball. The last Baltic Games were held in 1994.
The concept of rebooting the Baltic Games was born out of informal dicussions between Aleksas Talanskas (President of the Lithuanian Community in Adelaide), Reinis Dancis (President of the Association of Latvian Organisations in South Australia) and Anneliis Martinson (Estonian sporting community) at the Estonian Independence celebrations in February and this resulted in a commitment to again hold the Baltic Games in 2017.
After preliminary enquiries, the committee were able to secure the venue – Pulteney Grammar School (PGS), public liability insurance and referees for the event. All else that was needed was the players and supporters to present ready to compete on the day.

At 12:50 p.m. the players gathered in the foyer of the PGS Sports Centre Hall and at 1:00 p.m. marched out to the cheer of the crowd. Simon Talanskas (Lithuania/Vytis) lead the competitors out with the Australian flag and was followed by the Estonian, Latvian and Lithuanian teams. The Latvian School of Adelaide children finished class early on Saturday afternoon and sat together with their parents cheering on the Latvian team. On and off there were approximately 50 to 60 spectators cheering on their community team during the afternoon.

Aleksas Talanskas then welcomed the competitors and spectators before the Honourable Peter Malinauskas MLC and Minister for Police, Correctional Services, Emergency Service and Road Safety officially opened the Baltic Games congratulating the Baltic communities for continuing the Baltic Games’ sporting tradition. Everyone then stood in attention for the Australian, Estonian, Latvian and Lithuanian national anthems.

The Latvian and Lithuanian men’s basketball teams then took to the court with the Latvian team wearing the newly acquired ASK retro uniforms, which were reminiscent of the ASK team of the 1960s. Lithuania established a 22 – 19 lead at halftime and the Lithuanians then overpowered the Latvians in the second half to win 43 – 34. Will Twiss top scored for the Lithuanians with 17 points with Gavin Kargans scoring 10 points for the Latvians.

In the women’s basketball game, the Estonians shot 21 points to Lithuania’s 10 at half time and finished the game with a 10 point win 34 – 24. Amalie Mannik top scored for the Estonians with 14 points. Cassie Ignatavicius and Emiliha Ports both scored 8 points for the Lithuanians.

In the second men’s game, Estonia easily accounted for the Lithuanians 69 – 38, with the Lithuanian defence unable to contain Nick Wurm (18 points) and Ryan Burgan (15 points).

After setting up the volleyball net, the Estonian and Lithuanian mixed volleyball teams took to the court with the Estonians taking the game in three sets.

In the final event for the Baltic Games, the Estonian men’s basketball team defeated the Latvians 55 – 42, with the Latvians also unable to contain Nick Wurm (24 points).

The day concluded with social drinks and a barbecue at Eesti Maja, giving the players and spectators a chance to reminisce of old sporting victories and plan the next year’s Baltic Games.

A special thank you to the Latvian Association of South Australia for their support of the event through the purchase of the new ASK uniforms and to the Latvian Youth Association of Australia for supporting the event.

Thank you to the Baltic Council of South Australia and the Estonian, Latvian and Lithuanian communities in Adelaide for supporting the reboot of the Baltic Games. A special thank you to Aleksas Talanskas, Anneliis Martinson and Reinis Dancis for their effort in making the Baltic Games in 2017 a reality.

 

Pēc 23 gadu pārtraukumu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sporta kopienas un atbalstītāji pulcējās Pulteņu ģimnāzijā sestdien 2017. gada 27. maijā
lai sacenstos savā starpā basketbola un volejbolā. Pēdējās Baltijas spēles notika 1994. gadā. Ideja atsākt Baltijas spēles radās no neoficiālām
diskusijām starp Aleksas Talanskas, Lietuvas kopienas priekšsēdētājs Adelaidē, Reini Danci, Dienvidaustrālijas latviešu organizāciju apvienības
priekšsēdis, un Anneliis Martinson, Igaunijas sporta kopienas, februārī notikušās Igaunijas neatkarības dienas svinības, kā rezultātā notika
apņemsanas 2017. gadā atkal rīkot Baltijas spēles.
Komiteja varēja nodrošināt pasākumu Pulteney Grammar School (PGS), tiesnešus un atrada apdrošināšanu spēlētajiem.
Bija nepieciesami vel tikai spēlētāji un atbalstītāji, kas gatavi sacensties.

12:50 plkst. Spēlētāji pulcējās PGS Sporta centra zāles foajē un pulksten 13:00. Izgāja uz pūļa uzmundrinājumu. Simon Talanskas (Lietuva / Vytis)
vadīja savus konkurentus ar Austrālijas karogu, kam seko Igaunijas, Latvijas un Lietuvas komandas. Ālandes latviešu skola pabeidza klavu sestdien
pēcpusdienā un kopā ar saviem vecākiem sēdēja uz latviešu komandu. Pēcpusdienā notika un notika apmēram 50 līdz 60 skatītāju, kuri uzmundrināja savu
kopienas komandu.

Pēc tam Alekss Talansks sveica pretiniekus un skatītājus cienījamā Peter Malinauskas MLC un policijas, korekcijas dienestu, avārijas dienestu
un ceļu satiksmes drošības ministru, oficiāli atvēra Baltijas spēles, apsveicot Baltijas kopienas, lai turpinātu Baltijas spēļu sporta tradīcijas.
Tad visi pievērsa uzmanību Austrālijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valsts himnām.

Pēc tam latviešu un lietuviešu vīriešu basketbola komandas sacentās, un Latvijas komanda nēsāja nesen iegūtās ASK retro formas, kas atgādināja 1960.

gadu ASK komandu. Lietuvā uz pusslodzi izveidojās 22 – 19, bet pēc tam lietuvieši pārvarēja latviešus otrajā pusē, lai uzvarētu 43 – 34. Will Twiss topi

ieguva lietuviešiem ar 17 punktiem ar Gavinu Kargānu, iegūstot 10 punktus latviešiem. Diena beidzās ar sociālajiem dzērieniem un bārbekjū pie

Eesti Maja, dodot spēlētājiem un skatītājiem iespēju atcerēties vecās sporta uzvaras un plānot nākamā gada Baltijas spēles.

Īpašs paldies Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienibai par atbalstu pasākumam, iegādājoties jaunās ASK formas tērpus un Austrālijas Jauniešu Apvienībai,
lai atbalstītu pasākumu.

Paldies Dienvidaustrālijas Baltijas Padomei un Adelaidē Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopienām par balto spēļu atsāknēšanas atbalstīšanu. Īpašs
paldies Aleksejam Talanskam, Annēlijam Martinsonam un Reinim Dancim par viņu centieniem panākt, lai Baltijas spēles 2017. gadā kļūtu par realitāti.

Please subscribe to our newsletter